PILLAR FOUNDATION HOLDS BREAKING OF PAST

Pillar Foundation Holds Breaking Of Past

Projek No. 3 Makan Malam Penghargaan Sukarelawan
Objektif Untuk menunjukkan penghargaan kepada sukarelawan dan rakan program yang terlibat dalam projek Kampung Buntal.
Rakan Kongsi Projek

Tiada

Aktiviti Buka Puasa Malam
Penyampaian Sijil Penghargaan
Tempat Restoran Tumis, Kuching
Tarikh 28 Julai 2012
Pencapaian Sijil penghargaan diberi kepada sukarelawan termasuk ahli media.
Project No. 3 Volunteers’s Appreciation Dinner
Objectives To thank the volunteers and programme partners for the Kampung Buntal project.
Project Partners

No Applicable

Activities Breaking of Fast dinner
Presentation of Appreciation Certificates
Location Tumis Restaurant, Kuching
Date 28 July 2012
Accomplishment Appreciation certificates were given to the volunteers including members of the media

 

Latar Belakang

Menunjukkan penghargaan kepada para peserta (seperti rakan program kami, sukarelawan), penaja dan ahli media untuk penglibatan, bantuan dan liputan media mereka sepanjang projek ‘Acara Pengamalan Bantuan Masyarakat – Serie 1 di Kampung Buntal’ yang diadakan pada 14-15 Julai 2012.

Usaha Yayasan Pillar

Majlis berbuka puasa telah diadakan di Restoran Tumis untuk mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam projek Kampung Buntal.

 

Background

Showing appreciation to the participants (such as our programme partners, volunteers), sponsors and members of media for their involvement, assistance and media coverage throughout the project ‘Community Empowerment Charity Event – Serie 1 at Kampung Buntal’ held on the 14 – 15 July 2012.

The Pillar Foundation efforts

A breaking of fast ceremony was held at Tumis Restaurant to thank all the parties involved with the Kampung Buntal project.

KUCHING- PILLAR FOUNDATION BICYCLE CHARITY MOBS

bicycle charity

Projek No. 5 Dana Amal Basikal Yayasan Pillar Kuching
Objektif Mengumpul dana untuk Rumah Amal Nur Murni
Rakan Kongsi Projek Dewan Bandaraya Kuching Utara (DBKU)
Polis DiRaja Malaysia (PDRM), Kuching
Aktiviti Menunggang Basikal Besar-besaran
Tempat Kuching Waterfront (Pos Mula dan Tamat)
Tarikh 29 Disember 2012
Pencapaian Sumbangan derma daripada para peserta pengayuh basikal
Project No. 5 Kuching- Pillar Foundation Bicycle Charity Mobs
Objectives Raise fund for Rumah Amal Nur Murni
Project Partners Dewan Bandaraya Kuching Utara (DBKU)
Polis DiRaja Malaysia (PDRM), Kuching
Activities Mass Bicycle Riding
Location Kuching Waterfront (Start and Finish Posts)
Date 29 December 2012
Accomplishment Donation from the participating bicyclists

Latar Belakang

Rumah Amal Nur Murni telah dikenal pasti sebagai penerima untuk bantuan amal ini. Kanak-kanak yang tidak diingini dan anak-anak yatim dijaga di bawah pertubuhan ini.

Usaha Yayasan Pillar

Yayasan Pillar menganjurkan acara amal ini demi mengumpul dana untuk Rumah Amal Nur Murni. Para pengayuh basikal dari Kuching City Cop Cyclists (KCCC) turut menyertai acara tersebut. DBKU dan PDRM mengambil bahagian dalam kawalan lalu lintas serta tugas ronda untuk menjaminkan keselamatan di sepanjang perjalanan.

 

Background

The Rumah Amal Nur Murni was identified as the recipient for this charity event. Unwanted children as well as orphans are being care by this establishment.

The Pillar Foundation efforts

The Pillar Foundation organized this charity event to raise funds for the Rumah Amal Nur Murni. Bicyclists from Kuching City Cop Cyclists (KCCC) also joined the event. DBKU and PDRM provided the traffic control as well as Marshal duties for a safe ride along the route.

HOME REPAIRS

house repair

Projek No. 4 Pembaikan Rumah
Objektif Membaiki rumah demi membaik pulihkan tempat kediaman dua penduduk rumah
Rakan Kongsi Projek RELA
Biro Pemuda, Kampung Bunta
Aktiviti Untuk mengenal pasti dan melakukan pembaikan yang diperlukan terhadap rumah-rumah tersebut
Tempat Kampung Buntal
Kampung Sungai Lumut
Tarikh 16 – 19 Disember 2012
Pencapaian Menggantikan bumbung rumah, Sungai Lumut
Mengganti tingkap yang rosak/hilang, Sungai Lumut
Mengganti pintu kayu, Sungai Lumut
Meningkatkan keselamatan dengan membina pemegang di sisi tangga, Sungai Lumut
Membuat bingkai logam untuk tingkap tingkat kedua, Sungai Lumut
Mengganti pintu kaca depan yang pecah, Kampung Buntal
Letak batu-batu di tanah yang berlumpur, Kampung Buntal
Mengganti pintu kayu belakang, Kampung Buntal
Project No. 4 Home Repairs
Objectives To repair and improve the living condition of two house owners
Project Partners RELA
Biro Pemuda, Kampung Bunta
Activities To identify undertake necessary repairs to the houses
Location Kampung Buntal
Kampung Sungai Lumut
Date 16 – 19 December 2012
Accomplishment Replaced the roof of the house, Sungai Lumut
Replaced the broken/missing window panes, Sungai Lumut
Replaced a wooden door, Sungai Lumut
Made safer the wooden stairs by putting up side railings, Sungai Lumut
Putting up window metal mash on the second floor’s windows, Sungai Lumut
Replaced the broken glass front door, Kampung Buntal
Putting stone gravels on the muddy ground, Kampung Buntal
Replaced the back wooden door, Kampung Buntal

 
Latar Belakang

Sebagai tindak lanjut kepada projek ‘Acara Pengamalan Bantuan Masyarakat – Serie 1 di Kampung Buntal’ yang diadakan pada 14 – 15 Julai 2012, dua rumah milik orang tua yang perlukan bantuan di Kampung Buntal dan Kampung Sungai Lumut dikenalpasti untuk pembaikan dan penambahbaikan.


Usaha Yayasan Pillar

RELA dan Biro Pemuda, Kampung Buntal menghulurkan bantuan tenaga buruh dan kemahiran di samping menggunakan bahan yang disediakan oleh Yayasan Pillar untuk kerja-kerja pembaikan dan penambahbaikan.

 

Background

As a follow-up to the project ‘Community Empowerment Charity Event – Serie 1 at Kampung Buntal’ held on the 14 – 15 July 2012, two houses of the needy elderly in Kampung Buntal and Kampung Sungai Lumut were identified for repairs and improvement.


The Pillar Foundation efforts

The RELA and Biro Pemuda, Kampung Buntal provided the labour and skill using the materials provided by The Pillar Foundation for the repairs and improvement works.

COMMUNITY EMPOWERMENT CHARITY EVENT – KAMPUNG BUNTAL

CHARITY EVENT KAMPUNG BUNTAL
Datin Aishah Mahmud menyambut para tetamu di Majlis Amal Buntal.

Datin Aishah Mahmud addressing the guests at the Buntal Charity event.

 

Projek No. 1 Majlis Amal Bantuan Masyarakat – Serie 1 di Kampung Buntal
Objektif Untuk meningkatkan dan memperkasakan status sosio-ekonomi kampung yang turut-serta.
Rakan Kongsi Projek
 • Kementerian Pembangunan Sosial Sarawak, Kementerian Belia dan Sukan, Kementerian Kesihatan
 • Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung (JKKK), Kampung Buntal
 • Faiz Engineering
Aktiviti
 • Pertandingan Karaoke, Aerobik, Sesi Pemeriksaan Kesihatan
 • Ekspo Motosikal Besar
 • Derma Darah
 • Pertandingan Futsal
 • Ceramah Motivasi Belia
 • Kerja-kerja Pembaikan Rumah melalui usaha semangat jiran-jiranan (bergotong-royong)
Tempat
 • Kampung Buntal, Kampung Sungai Lumut, Kampung Telok Nipah
 • Kampung Sungai Batu
Tarikh 14 – 15 Julai 2012
Pencapaian Satu rumah telah menerima kerja pembaikan, dengan dua rumah lain yang dikenalpasti untuk pembaikan buat masa akan datang. Belia didorong oleh ceramah motivasi. Pemeriksaan kesihatan telah dijalankan. Aktiviti yang menyeronokkan telah dianjurkan.
Project No. 1 Community Empowerment Charity Event – Serie 1 at Kampung Buntal
Objectives To improve and empower the socio-economic status of the participating kampungs.
Project Partners
 • Kementerian Pembangunan Sosial Sarawak, Kementerian Belia dan Sukan Kementerian Kesihatan
 • Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung (JKKK), Kampung Buntal
 • Faiz Engineering
Activities
 • Karaoke Contest, Mass Aerobics, Health Checks session
 • Big Bikes Exibition
 • Blood Donation
 • Futsal Competition
 • Youth Motivation Talk
 • House Repair Works by neighbourly efforts (bergotong-royong)
Location
 • Kampung Buntal, Kampung Sungai Lumut, Kampung Telok Nipah
 • Kampung Sungai Batu
Date 14 – 15 July 2012
Accomplishment Repair works done to one house, with two more houses identified for later repairs. Youth were encouraged by the motivational talk. Health screenings were carried out. Fun activities were organised.

Latar Belakang

Sebahagian penduduk tempatan dalam kampung ini

 1. Hidup dalam kemiskinan;
 2. Hidup di dalam rumah buruk yang tidak selamat;
 3. Adalah pemuda yang dibuang sekolah; dan
 4. Adalah orang tua yang mengalami masalah kesihatan kronik.

Usaha Yayasan Pillar

Majlis ini berjaya mengumpulkan pelbagai kementerian kerajaan serta JKKK tempatan, Kampung Buntal untuk mengadakan aktiviti yang boleh meningkatkan kesedaran penduduk tentang cara untuk memperkasakan mereka diri sendiri supaya taraf hidup mereka dapat ditingkatkan. Seiring dengan usaha-usaha ini, pertolongan dan ambil berat terhadap golongan miskin dan orang yang perlukan bantuan serta pemuda yang kurang upaya (di-risiko) telah diambil perhatian dan dikenal pasti oleh rakan kongsi untuk sokongan yang berterusan.

 

Background

A portion of the local population in these kampungs

 1. Lived in poverty;
 2. Lived in run-down and unsafe houses;
 3. Are youth who dropped out from schooling; and
 4. Are elderly persons who suffered chronic health problems.

The Pillar Foundation efforts

The event brought together the various government ministries as well as the local JKKK, Kampung Buntal to come up with activities that can raise the awareness of the villagers on how to empower themselves to improve their living standards. Along with these efforts, the care and concern of the poor and needy as well as the disadvantaged (at-risk) youth were taken note by the partners for on-going support.

ACTIVITIES WITH THE RESIDENTS AT KAMPUNG INSAN JAYA

KAMPUNG INSAN JAYA

Projek No.2 Aktiviti dengan penduduk Kampung Insan Jaya
Objektif Memupuk persahabatan harmoni bersempena dengan Hari Raya Adil Fitri
Rakan Kongsi Projek JKKK, Kampung Insan Jaya, Jawatankuasa Kemajuan Masjid
Aktiviti Sumbangan Pakaian, Sumbangan Bakul Makanan(Hamper)
Tempat Kampung Insan Jaya
Tarikh 15 Ogos 2012
Pencapaian Membantu orang yang baru masuk islam
Project No.2 Activities with residents of Kampung Insan Jaya
Objectives Having harmonious friendship in conjunction with Hari Raya Adil Fitri
Project Partners JKKK, Kampung Insan Jaya (?)Jawatankuasa Kemajuan Masjid (?)
Activities Donation of ClothingsDonation of Food Hampers
Location Kampung Insan Jaya
Date 15 August 2012
Accomplishment Assisting the newly muslim converts

 

Latar Belakang

Kampung Insan Jaya mempunyai sekumpulan orang islam yang baru. Perhatian telah diberikan kepada mereka sempena musim perayaan Hari Raya Adil Fitri yang akan datang tidak lama kemudian.

Usaha Yayasan Pillar

Bersempena dengan Hari Raya Adil Fitri, sumbangan pakaian dan hamper makanan telah diberi kepada kumpulan ini.

 

Background

Kampung Insan Jaya has a group of newly muslim converts. Attention was given to them as the festive season of Hari Raya Adil Fitri was coming soon.

The Pillar Foundation efforts

In conjunction with Hari Raya Adil Fitri, the gifts of cloths and food hampers were given to this group.